Om Hjärterum

I Sverige har de senaste åren vuxit fram en ny typ av hemlöshet, den strukturella hemlösheten.
I den klassiska bilden av hemlöshet, den som vi kallar social hemlöshet, finns det en problematik som beroende eller psykisk ohälsa.

Strukturell hemlöshet beror på att strukturen i samhället gör att det saknas bostäder - hemlösheten är helt enkelt orsakad av bostadsbrist.

I Göteborg räknar man att hälften av de som lever i hemlöshet tillhör den här gruppen. De människor som fallit offer för strukturell hemlöshet brukar oftast sakna nätverk, god ekonomi eller ködagar på tex Boplats, för att ta sig in på bostadsmarknaden. Det kan till exempel handla om ensamstående mammor, ensamkommande ungdomar eller studenter.

Personer och familjer i strukturell hemlöshet har idag inte samma rätt att få hjälp av socialtjänsten för att hitta ett boende som de som lider av social hemlöshet.
Det är här vi på Hjärterum kommer in. Vår vision har varit sedan vi startade år 2017 att ta vara på outnyttjad boyta runt om i staden och på det sättet ge fler chansen att få skapa sig ett hem.
Genom att hyra ut via oss är du med och minskar den strukturella hemlösheten i Göteborg.

Vilka är hyresgästerna?

Hjärterum hjälper alla vi har resurser till att hjälpa. Framöver hoppas vi kunna öppna upp för att hjälpa fler till ett eget boende, men i nuläget fokuserar vi på strukturellt hemlösa barnfamiljer samt studenter som kommit till Sverige som ensamkommande. Detta då det är grupper vi på Räddningsmissionen har jobbat med sedan tidigare och som vi därför besitter mycket kunskap kring.

Ensamkommande studenter
Många av de ensamkommande som kom till Sverige 2015 är nu unga vuxna som går på gymnasiet eller vuxenutbildning och har olika former av uppehållstillstånd. För den som fått tillfälligt uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen som fastslogs 2018, innebär det att man efter genomförd utbildning måste få ett jobb inom 6 månader för att få ett permanent uppehållstillstånd.
Ett tryggt boende är en förutsättning för att kunna klara sina studier. Göteborg har stor bostadsbrist och det är ännu svårare att hitta ett boende om man har få kontakter som kan vara till hjälp. Via Hjärterum kan dessa studenter söka boende under tiden de studerar för att ha möjlighet att bo kvar i samma stad som sin skola.

Nyinflyttade studenter
Bostadsbristen i Göteborg påverkar många studenter som flyttar till Göteborg för att studera. Att hitta boende i en ny stad kan vara svårt utan kontakter eller kötid på hyreslägenheter. Ett tryggt boende är förutsättning för att kunna klara sina studier.
Via Hjärterums Studentboende Vasa kan studenter söka boende för att slippa sova på soffan hemma hos kompisar utan istället få ett stabilt boende från start.

Strukturellt hemlösa barnfamiljer
Alla barn har enligt barnkonventionen som nu är lag i Sverige rätt till ett hem. Barn förtjänar trygghet och stabilitet under sin uppväxt. Trots detta lever 618 barn i Göteborg i akut hemlöshet. Det handlar om en strukturell hemlöshet, det finns helt enkelt för få bostäder. Barnfamiljerna lever inte på gatan utan bor trångt och med andra på olika kollektiva boenden runt om i staden.
Att vara hemlös handlar om att ständigt flytta runt och skapar oro och otrygghet hos barnen och deras familjer. Anledningen att man har hamnat i situationen är för att man inte har den ekonomiska möjligheten för att ta sig in på bostadsmarknaden. Det kan till exempel vara orsakat av en skilsmässa, att man är ny i Sverige, sjukdom eller betalningsanmärkningar som gör att man inte får ett hyreskontrakt.
Genom Hjärterum kan dessa familjer få hjälp till ett eget boende. Istället för att förflyttas mellan olika kollektiva boenden kan familjerna få en plats att kalla hem där familjen kan få landa.